HANDELSBETINGELSER

Almindelige betingelser for abonnementskunder 

BOARD GOVERNANCE A/S, Vesterbro 21 B, 9000 Aalborg

Tlf. 70 25 13 00 - CVR.nr. 28966237
 

   1. GÆLDENDE BETINGELSER

 

1.1 Disse almindelige betingelser gælder for alle aftaler indgået med BOARD GOVERNANCE A/S

(”BG”) vedr. abonnementsordninger.

 

1.2 BG kan til enhver tid ændre disse betingelser og øvrige abonnementsvilkår. De til enhver tid

gældende betingelser er tilgængelige på BG’s hjemmeside. Varsling af ændringer vil ske på

BG’s hjemmeside, faktura, betalingsserviceoversigt, elektronisk post, SMS eller via almindelig

post. Ganske uvæsentlige ændringer kan varsles alene via BG’s hjemmeside. Alle ændringer i aftaleforholdet mellem BG og Kunden skal være skriftlige, idet Kunden dog kan opsige telefonisk. Betaling for et Abonnement,

efter en vilkårsændring, anses for accept af ændringen.

 

1.3 Ved modstrid mellem disse betingelser og andre skriftligt aftalte vilkår har anden skriftlig

aftale forrang.

 

   1. DEFINITIONER

 

2.1 Ved ”Abonnement” forstås det eller de abonnement(er), Kunden tegner hos BG i forbindelse

med online medlemskab af BOARD PEOPLE™ med personprofil, bestyrelsesjob-portal, læringsområde, spørg eksperter og online dokumentlager eller via abonnement på BOARD OFFICE™ med planlægningsværktøj, bestyrelsesjobs, spørg eksperterne, inspirationsområde og dokumentlager.

 

2.2 Ved ”Løsningen” forstås det materiale, der leveres til Kunden af BG eller en af BG godkendt samarbejdspartner, og/eller som er specificeret på Kundens faktura.

 

2.3 Ved ”Hjemmeside” forstås www.board-governance.com

 

2.4 Ved ”Kunden” forstås den, der har tegnet abonnement hos BG.

 

   1. AFTALENS LØBETID

 

3.1 Abonnementet træder i kraft, når Løsningen (helt eller delvist) er gjort tilgængelig for Kunden, jf.

pkt. 3, og fortsætter indtil det opsiges/ophæves.

 

3.2 I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved online tilmelding, hvorefter Kunden har ret til at fortryde en tilmelding i op til 14 dage fra bestillingen. Personprofilen er imidlertid unik, og BG giver ved aktivering mulighed for at Kunden kan blive eksponeret overfor andre. Kunden accepterer derfor ved oprettelse af sin profil at denne fortrydelsesret automatisk ophører.

 

3.3 Aftalen er opsigelig med varsel i henhold til pkt. 5.4 og pkt. 5.5 men fortsætter automatisk indtil Kundens opsigelse

 

3.4 I tilfælde af forretningsophør, rekonstruktionsforhandling, konkurs eller dødsfald, kan abonnementet

når som helst opsiges med virkning fra næste fornyelse af abonnementsperiode, jf. pkt. 5.4 og pkt. 5.5.

 

 

   1. ANDRE YDELSER, GEBYRER MV.

 

4.1 Alle ydelser vedr. abonnementet skal rekvireres via BG eller en af BG godkendt samarbejdspartner.

 

4.2 For ydelser, der ikke er omfattet af Kundens Abonnement, betaler Kunden særskilt vederlag.

 

4.3 BG er berettiget til at opkræve de betalinger og gebyrer, der fremgår af BG’s hjemmeside.

Disse beløb kan som følge af omkostningsstigninger, f.eks. portostigninger, administrationsomkostninger eller lign. forhøjes efter fremgangsmåden i punkt 1.2.

 

   1. BETALING

 

5.1 For abonnementer betales forud, medmindre andet aftales.

 

5.2 Alle øvrige ydelser, herunder varer og gebyrer, kan faktureres særskilt. Betalingsbetingelser vil

fremgå af fakturaen.

 

5.3 Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA Dankort, MAESTRO, MasterCard, Visa Electron, JCB, American Express, PayPal, Danske Netbetaling samt ViaBill. 

 

5.4 Ved tilmelding og oprettelse af BOARD PEOPLETM bruger på hjemmesiden kan Kunden jf. pkt. 5.3 betale med betalingskort. Der tages ikke gebyr ved betaling på hjemmesiden.

Når Kunden gennemfører en online betaling med betalingskort, er Kunden sikret mod misbrug.

Kunden accepterer ved tilmeldingen og oprettelsen af abonnement at indgå en løbende abonnementsaftale, der efterfølgende automatisk fornyes. Hyppigheden af fornyelsen af abonnementet afhænger af abonnementstypen, men er henholdsvis med 1, 3 og 6 mdrs. Interval.

Når Kunden tegner abonnement med abonnementsbetaling, vil Kunden blive opkrævet automatisk for hver periode, med mindre Kunden selv abonnementsaftalen.

Kunden modtager en mail kvittering første gang, Kunden tilmelder og oprettet abonnement. Efterfølgende får Kunden kun en kvittering, hvis der bliver anvendt nyt betalingskort.

Hvis Kundens betalingskort bliver ændret i abonnementsperioden, kan efterfølgende betaling ikke ske automatisk. Kunden modtager i givet tilfælde mail herom med anmodning om opdatering af betalingskort oplysninger.

Kunden kan opsige abonnementsaftalen i indeværende periode, uden denne afbrydes. Kunden kan framelde sig automatisk fornyelse på bruger-profilen, når Kunden er logget ind.

5.5 Ved tilmelding og oprettelse af et BOARD OFFICETM abonnement tegner Kunden et abonnement gældende for 12 mdr. Betaling sker ved, at BG fremsender mailfaktura til den adressemodtager, Kunden har indtastet.

BG forbeholder sig ret til at lukke for adgangen til BOARD OFFICETM , såfremt betaling ikke er modtaget senest 14 dage efter fakturadato.

   1. PRISREGULERINGER

 

6.1 Abonnementsvederlaget prisreguleres ikke de første seks måneder efter aftalens indgåelse.

Varsling af prisændringer efter dette tidspunkt sker i overensstemmelse med punkt 1.2.

 

6.2 BG er berettiget til at regulere priserne i uopsigelighedsperioden, jf. pkt. 3.4.

 

   1. BG’S ANSVAR

 

7.1 BG er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, idet BG dog aldrig er ansvarlig for

indirekte tab eller følgeskader.

 

7.2 BG kan alene gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der direkte kan henføres til

BG’s ydelser til Kunden. BG kan således ikke gøres ansvarlig for skader, mangler eller

tab, der skyldes dele eller ydelser leveret af tredjemand. Hvis BG konstaterer fejl, som

BG ikke er ansvarlig for, er BG dog forpligtet til at informere Kunden herom og mod

vederlag at medvirke til at afhjælpe problemet.

 

 

   1. KUNDENS FORPLIGTELSER

 

8.1 Ulovligt materiale må ikke forefindes på BG’s portal. Dette være sig ulovlige billeder, filmklip, andre typer filer eller links til ulovlige billeder eller tilsvarende materiale. Ulovligt materiale kan f.eks. være, men er ikke begrænset til ophavsretligt beskyttet materiale eller andet materiale som Kunden ikke er berettiget til at offentliggøre eller lagre ifølge lovgivningen.

 

Det er ligeledes forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på Løsningen.

 

8.2 Kunden forpligter sig med tilmelding af sit abonnement til at sikre:

a) Overholdelse af ovenstående under pkt. 8.1

b) Ikke at videregive adgangskoder eller materiale fra Løsningen til 3. mand

c) Ikke at lade 3. mand få uberettiget adgang til Løsningen

 

 

   1. MISLIGHOLDELSE

 

9.1 Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, er BG berettiget til at:

a) ophæve abonnementsaftalen,

b) indstille sine ydelser,

c) lukke for adgang til Løsningen (medmindre Kunden har købt dele heraf og har erlagt den fulde betaling herfor), og

d) kræve ikke forfaldne ydelser frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt Abonnementet, betalt, og

 

9.2 Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet

a) væsentlige eller gentagne tilfælde af manglende rettidig betaling, jf. pkt. 5,

b) up-load, distribution og opbevaring af ulovligt materiale jf. pkt. 8

c) overdragelse af adgangen til Løsningen g eller nedtagning af Løsningen i strid med pkt. 10.

 

 

   1. OVERDRAGELSE

 

10.1 Abonnementet kan ikke overdrages af Kunden uden BG’s forudgående, skriftlige accept.

 

   1. LOVVALG OG VÆRNETING

 

11.1 Aftaleforholdet mellem Kunden og BG er undergivet dansk ret med Retten i Aalborg som valgt værneting.